Freedom Leisure logo

Duty Manager - Full Time - Brecon Leisure Centre

Freedom Leisure
Full-time
On-site
Brecon Wales United Kingdom

Do you want to make a difference within your local community, supporting people to improve their lives through leisure?

If you feel driven to inspire people to be more active, improve their wellbeing and would like a job that will make a real difference to local people’s lives then Freedom Leisure is the place for you!

We are a not-for-profit leisure trust with we have a strong purpose and commitment to support our local communities and hard-to-reach groups encouraging them to become more active, contributing to improved lives. From Swimming lessons, to walking football and everything in-between we are driven to provide fun and welcoming sessions to support the whole community to be active, both within our leisure centres and in the local community.

The good thing is that we provide you with full training and great potential for career progression, we have over 100 facilities across England and Wales – many of our staff have built successful careers with us because they love the having a positive impact in their local communities and enjoy the variety that the role provides.

Our Centre Management Team help to provide the services and activities that have a hugely positive impact in our local communities. To achieve this we are recruiting Duty Managers on a full or part-time basis to work at our Centre. As an integral part of the site team your work will support the delivery a huge variety of services and ensure our customers receive an excellent experience at our centre.

The role will be busy and varied, no two days will be the same. You will have a good level of autonomy and we’ll be interested in your ideas and suggestions. You will be involved in managing a motivated staff team, organising events and activities, helping customers, making plans for the centre and contributing to genuinely improving peoples’ lives through leisure.

In the event that a high volume of suitable applications are received, the post may close prior to the specified closing date. Please apply as soon as possible if interested.

Hours: 37hrs a week, Monday to Sunday - Rota Basis

Ydych chi am wneud gwahaniaeth oddi fewn i’ch cymuned leol, cefnogi pobl i wella eu bywydau drwy hamdden?

Os ydych chi’n teimlo wedi’ch ysgogi i ysbrydoli pobl i fod yn fwy actif a gwella eu llesiant ac os hoffech chi gael swydd a fydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl leol yna Freedom Leisure yw’r lle i chi!

Ymddiriedolaeth hamdden nid er elw ydym ni ac mae gennym ni ddiben ac ymroddiad cryf i gefnogi ein cymunedau lleol a grwpiau lleol anodd cyrraedd atynt, i’w hannog i ddyfod yn fwy actif, a chyfrannu at fywydau gwell. O wersi nofio i bêl-droed dan gerdded a phopeth rhyngddynt, cawn ein hysgogi i ddarparu hwyl a sesiynau croesawgar i gefnogi’r gymuned gyfan i fod yn actif, yn ein canolfannau hamdden ac yn y gymuned leol.

Y peth da yw ein bod ni’n darparu hyfforddiant llawn i chi a photensial grêt am ddilyniant gyrfaol. Mae gennym dros 100 o gyfleusterau ledled Cymru a Lloegr – mae llawer o’n staff wedi adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus gyda ni am eu bod wrth eu boddau’n cael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau lleol ac yn mwynhau’r amrywiaeth y mae’r rôl yn ei ddarparu.

Mae Tîm Rheoli ein Canolfan yn helpu i ddarparu’r gwasanaethau a’r gweithgareddau sy’n effeithio’n gadarnhaol iawn ar ein cymunedau lleol. I gyflawni hyn rydym yn recriwtio Rheolwyr ar Ddyletswydd llawn amser i weithio yn ein Canolfan. Fel rhan annatod o dîm y safle, bydd eich gwaith yn cefnogi’r ddarpariaeth amrywiol iawn o wasanaethau gan sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn profiad ardderchog yn ein canolfan.

Bydd y rôl yn un brysur ac amrywiol, a phob diwrnod yn wahanol. Bydd cryn dipyn o annibyniaeth gennych a bydd diddordeb gennym yn eich syniadau a’ch awgrymiadau. Byddwch yn ymwneud â rheoli tîm o staff sy’n barod am waith, trefnu digwyddiadau a gweithgareddau, helpu cwsmeriaid, gwneud cynlluniau i’r ganolfan a chyfrannu at wella bywydau pobl drwy hamdden.

Os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau addas, mae’n bosibl y bydd y swydd yn cau cyn y dyddiad cau penodol. Ymgeisiwch cyn gynted ag sy’n bosibl os oes diddordeb gennych.

Oriau: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun – Dydd Sul (ar sail rota)

 • RLSS National Pool Lifeguard Qualification
 • To actively manage and develop and motivate a team of operational staff
 • To be responsible for the day to day duty management and running of the leisure centre to the highest standard
 • To contribute to and understand the business and budgetary performance of the centre
 • To be a proactive member of the leisure centre team
 • A passion for the industry demonstrated through continuous professional development
 • Experience of problem solving, customer service and staff management
 • Experience working in a Duty Management or similar role
 • To be able to work flexibly with a level of autonomy and decision making confidence
 • Able to think on your feet and respond to variable demands.

We want you to love coming to work, feeling healthy, happy and valued. That's why we've developed a benefits package with you in mind, so what can we offer you?

My Staff Shop, our very own staff benefit scheme, gives employees access to a great range of benefits. Get discounts on cinema tickets, travel bookings, high street e-vouchers, gift cards, days out, leisure activities and your day to day spending.

Discounted Staff membership (including family members)

Incremental holidays

24/7 / Employee Assistance Programme - 24/7 confidential, independent and professional counselling.

Company pension

Various insurance and saving schemes

Financial advice

Cycle-to-work and Car Leasing tax-efficient schemes (salaried staff only, depending on earnings).

All this as well as fully funded training and career progression opportunities in a team working environment

Rydym am i chi fod wrth eich bodd yn dod i’r gwaith, gan deimlo’n iach, yn hapus ac yn cael eich gwerthfawrogi. Dyna pam ein bod ni wedi datblygu pecyn buddion gyda chi mewn golwg. Felly beth allwn ni ei gynnig i chi?

 • Fy Siop Staff, ein cynllun buddion staff ni’n hunain sy’n rhoi mynediad i weithwyr at amrywiaeth grêt o fuddion. Gallwch gael gostyngiadau i docynnau sinema, archebu teithiau, e-dalebau’r stryd fawr, cardiau rhodd, gwibdeithiau, gweithgareddau hamdden a’r hyn rydych yn ei wario o ddydd i dydd.
 • Disgownt Aelodaeth staff (gan gynnwys aelodau o’r teulu)
 • Gwyliau cynyddol
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr – cwnsela cyfrinachol, annibynnol a phroffesiynol 24/7
 • Pensiwn y cwmni
 • Amrywiol gynlluniau yswiriant a chynilo
 • Cyngor ariannol
 • Seiclo i’r gwaith a chynlluniau treth-effeithiol Prydlesu Car (staff ar gyflog yn unig, yn ddibynnol ar enillion).
 • Hyn oll yn ogystal â hyfforddiant wedi’i ariannu’n llwyr a chyfleoedd dilyniant gyrfaol mewn amgylchedd gwaith tîm sy’n cefnogi eich cymuned leol i wella bywydau drwy hamdden.

Closing date: 24th November 2023 / Dyddiad cau: 24 Tachwedd 2023

Salary: £21,775 - £22,991 per annum / Cyflog: £21,775 - £22,991 y flwyddyn

This job is closed.