Freedom Leisure logo

Rheolwr ar Ddyletswydd - Llawn Amser - Waterworld Leisure & Activity Centre

Freedom Leisure
Full-time
On-site
Wrexham Wales United Kingdom

Ydych chi am wneud gwahaniaeth oddi fewn i’ch cymuned leol, cefnogi pobl i wella eu bywydau drwy hamdden?

Os ydych chi’n teimlo wedi’ch ysgogi i ysbrydoli pobl i fod yn fwy actif a gwella eu llesiant ac os hoffech chi gael swydd a fydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl leol yna Freedom Leisure yw’r lle i chi!

Ymddiriedolaeth hamdden nid er elw ydym ni ac mae gennym ni ddiben ac ymroddiad cryf i gefnogi ein cymunedau lleol a grwpiau lleol anodd cyrraedd atynt, i’w hannog i ddyfod yn fwy actif, a chyfrannu at fywydau gwell. O wersi nofio i bêl-droed dan gerdded a phopeth rhyngddynt, cawn ein hysgogi i ddarparu hwyl a sesiynau croesawgar i gefnogi’r gymuned gyfan i fod yn actif, yn ein canolfannau hamdden ac yn y gymuned leol.

Y peth da yw ein bod ni’n darparu hyfforddiant llawn i chi a photensial grêt am ddilyniant gyrfaol. Mae gennym dros 100 o gyfleusterau ledled Cymru a Lloegr – mae llawer o’n staff wedi adeiladu gyrfaoedd llwyddiannus gyda ni am eu bod wrth eu boddau’n cael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau lleol ac yn mwynhau’r amrywiaeth y mae’r rôl yn ei ddarparu.

Mae Tîm Rheoli ein Canolfan yn helpu i ddarparu’r gwasanaethau a’r gweithgareddau sy’n effeithio’n gadarnhaol iawn ar ein cymunedau lleol. I gyflawni hyn rydym yn recriwtio Rheolwyr ar Ddyletswydd llawn amser i weithio yn ein Canolfan. Fel rhan annatod o dîm y safle, bydd eich gwaith yn cefnogi’r ddarpariaeth amrywiol iawn o wasanaethau gan sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn profiad ardderchog yn ein canolfan.

Bydd y rôl yn un brysur ac amrywiol, a phob diwrnod yn wahanol. Bydd cryn dipyn o annibyniaeth gennych a bydd diddordeb gennym yn eich syniadau a’ch awgrymiadau. Byddwch yn ymwneud â rheoli tîm o staff sy’n barod am waith, trefnu digwyddiadau a gweithgareddau, helpu cwsmeriaid, gwneud cynlluniau i’r ganolfan a chyfrannu at wella bywydau pobl drwy hamdden.

Os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau addas, mae’n bosibl y bydd y swydd yn cau cyn y dyddiad cau penodol. Ymgeisiwch cyn gynted ag sy’n bosibl os oes diddordeb gennych.

Oriau: 37 awr yr wythnos, Dydd Llun – Dydd Sul (ar sail rota)

 • Cymhwyster Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol RLSS
 • Rheoli’n weithredol a datblygu ac ysgogi tîm o staff gweithredol
 • Bod yn gyfrifol am reoli a rhedeg y ganolfan hamdden a chyflawni dyletswyddau i’r safon uchaf o ddydd i ddydd
 • Deall busnes a pherfformiad cyllidebol y ganolfan a chyfrannu at y rhain
 • Bod yn aelod rhagweithiol o dîm y ganolfan hamdden
 • Dangos brwdfrydedd dros y diwydiant, trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus
 • Profiad o ddatrys problemau, gwasanaethau cwsmer a rheoli staff
 • Profiad o weithio fel Rheolwr ar Ddyletswydd neu rôl debyg
 • Gallu gweithio’n hyblyg gyda lefel o annibyniaeth a hyder wrth lunio penderfyniadau
 • Gallu meddwl ar eich traed ac ymateb i alwadau amrywiol.

Rydym am i chi fod wrth eich bodd yn dod i’r gwaith, gan deimlo’n iach, yn hapus ac yn cael eich gwerthfawrogi. Dyna pam ein bod ni wedi datblygu pecyn buddion gyda chi mewn golwg. Felly beth allwn ni ei gynnig i chi?

 • Fy Siop Staff, ein cynllun buddion staff ni’n hunain sy’n rhoi mynediad i weithwyr at amrywiaeth grêt o fuddion. Gallwch gael gostyngiadau i docynnau sinema, archebu teithiau, e-dalebau’r stryd fawr, cardiau rhodd, gwibdeithiau, gweithgareddau hamdden a’r hyn rydych yn ei wario o ddydd i dydd.
 • Disgownt Aelodaeth staff (gan gynnwys aelodau o’r teulu)
 • Gwyliau cynyddol
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr – cwnsela cyfrinachol, annibynnol a phroffesiynol 24/7
 • Pensiwn y cwmni
 • Amrywiol gynlluniau yswiriant a chynilo
 • Cyngor ariannol
 • Seiclo i’r gwaith a chynlluniau treth-effeithiol Prydlesu Car (staff ar gyflog yn unig, yn ddibynnol ar enillion).
 • Hyn oll yn ogystal â hyfforddiant wedi’i ariannu’n llwyr a chyfleoedd dilyniant gyrfaol mewn amgylchedd gwaith tîm sy’n cefnogi eich cymuned leol i wella bywydau drwy hamdden.

Dyddiad cau: 17 Tachwedd 2023

Cyflog: hyd at £22,995 y flwyddyn
*Bydd cyfradd tâl uwch yn cael ei thalu pan fyddwch yn gweithio oriau anghymdeithasol.

This job is closed.